خانه / مکمل ها / گلوتامین

گلوتامین

نوشته های مربوط به موضوع مکمل غذایی گلوتامین

مکمل ورزشی گلوتامین

گلوتامین بیش از هر آمینو اسید دیگری در بدن وجود دارد و ۶۰ درصد و حتی بیشتر، آمینو اسیدهای آزاد در بدن را به خود اختصاص می‌دهد. بخش زیادی از اهمیت گلوتامین این است که می‌تواند به راحتی به دیگر آمنیو ...

متن کامل »