عضلات سرشان

نوشته های مربوط به موضوع بررسی تخصصی حرکت های تمرینی عضلات سرشان

حرکت نشر از جانب

هدف اصلی از تمرین کردن بر روی عضلات سر شانه، پهن کردن شانه ها است، قسمت های مختلف دلتوئید ( عضلات قسمت شانه ) ناگفته پیداست که برای پهن کردن شانه هاست ،منطقی تر خواهد بود تا سهم عمده ای از ...

متن کامل »