خانه / تغذیه / مقدار مصرف نمک

مقدار مصرف نمک

ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﭘﺰﺷﻜﻲ در ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﻴﺮ ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ ﻛﻪ اﻓﺮاد ﻋﺎدی ﻛﻪ ﻛـﺎر ﺑـﺪﻧﻲ ﺳـﻨﮕﻴﻦ ﻧﺪارﻧﺪ و زﻳﺎد ﻋﺮق ﻧﻤﻲ ﻛﻨﻨﺪ اﮔﺮ ﻫﻨﮕﺎم ﭘﺨﺖ و ﻣﺼﺮف ﻏﺬا ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻛﻠـﻲ ﻧﻤـﻚ ﻃﻌـﺎم ﻣﺼﺮف ﻧﻜﻨﻨﺪ، در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ از اﻧﻮاع ﻣﻮاد ﺧﻮراﻛﻲ دارای سدیم اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ هیچ مشکلی برای آن ها پیش نخواهد آمد .

 وﻟﻲ اﻓﺮادی ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺷﻐﻞ، زﻧﺪﮔﻲ در ﻣﺤﻴﻂ ﮔـﺮم، ورزش و ﺳـﺎﻳﺮ ﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺎد ﻋﺮق ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻻزم اﺳﺖ ﻣﻘﺪاری ﻧﻤﻚ ﻃﻌﺎ م ﺑﻪ ﻏﺬای ﺧـﻮد اﺿـﺎﻓﻪ ﻛﻨﻨـﺪ، ﺑﻴﻤﺎراﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﺳﻬﺎل و اﺳﺘﻔﺮاغ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻧﻴﺰ ﻻزم اﺳﺖ ﻣﻘﺪاری ﻧﻤﻚ ﻃﻌﺎم ﻣﺼﺮف ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.ﻣﺎ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻫﻨﮕﺎم ﭘﺨﺖ ﻏﺬا ﻣﻘﺪاری ﻧﻤﻚ ﻃﻌﺎم ﺑﻪ ﻏﺬاﻫﺎی ﺧﻮد اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﺑـﺮ ﺣـﺴﺐ ﻋـﺎدت ﻣﻘـﺪار آن در ﺧـﺎﻧﻮاده ﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻣﺘﻔـﺎوت اﺳـﺖ .

در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻴﻤﺎری در ﻣﺼﺮف ﻧﻤﻚ ( ﺳﺪﻳﻢ) ﭘﺮﻫﻴﺰ ﻧﻤﺎﻳﺪ، ﭘﺰﺷﻚ ﻣﻌﺎﻟﺞ ﺑﻪ او اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻬﻢ را ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﻔﺖ، ﮔﺎﻫﻲ ﻻزم اﺳﺖ ﭘﺮﻫﻴﺰ از ﻧﻤـﻚ ﺑـﺴﻴﺎر ﺷـﺪﻳﺪ ﺑﺎﺷـﺪ و ﮔﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎر ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ در ﻣﺼﺮف اﻓﺮاط  ﻧﻜﻨﺪ و ﺑﻠﻜـﻪ رﻋﺎﻳـﺖ ﺣـﺪ اﻋﺘـﺪال را ﺑﻨﻤﺎﻳﺪ.ما باید با توجه به میزان نیاز بدن و فعالیت بدنمان از نمک خوراکی استفاده کنیم.

دانلود مجلات بدنسازی و دیگر ورزش ها

درباره آرش هرمزی نژاد

حدود 4 سال است که بدنسازی حرفه ای را آغاز کرده ام ، زمینه تحقیقی و فعالیتی بنده در مورد علم های تغذیه و روش های بدنسازی می باشد.

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمی‌شودفیلدهای الزامی علامت دار شده‌اند *

*

کپچا * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.