خانه / دارو ها / بررسی تخصصی هورمون رشد (سوماتوتروپین)

بررسی تخصصی هورمون رشد (سوماتوتروپین)

ھﻮرﻣﻮن رﺷﺪ اﻧﺴﺎن ﯾﻌﻨﯽ ﺳﻮﻣﺎﺗﻮﺗﺮﭘﯿﻦ ﻣﺤﺘﻮی ﯾﮏ زﻧﺠﯿﺮه ی ﭘﻠﯽ ﭘﭙﺘﯿﺪی واﺣﺪ ﻣﺘﺸﮑﻞ ازﺻﺪو ﻧﻮد ﯾﮏ آﻣﯿﻨﻮ اﺳﯿﺪ که ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺨﺶ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻏﺪه ھﯿﭙﻮﻓﯿﺰ ﮐﮫ ﯾﮏ ﻏﺪه درون رﯾﺰ اﺳﺖ ﺗﺮﺷﺢ ﻣﯽ ﺷﻮد . ھﯿﭙﻮﺗﺎﻻﻣﻮس ﺗﻮﺳﻂ ھﻮرﻣﻮن آزاد ﮐﻨﻨﺪه ﺟﯽ اچ آر اچ (ﺳﻮﻣﺎﺗﻮﮐﺮﯾﻨﯿﻦ) و ھﻮرﻣﻮن ﻣﮭﺎر ﮐﻨﻨﺪه ﺳﻮﻣﺎﺗﻮ ﺗﺴﺎﺗﯿﻦ ﺗﺮﺷﺢ ﺟﯽ اچ را از ھﯿﭙﻮﻓﯿﺰ ﻗﺪاﻣﯽ ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯿﮑﻨﺪ.

ھﯿﭙﻮﻓﯿﺰ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﺤﺘﻮی (۵-٣) ﻣﯿﻠﯿﮕﺮم ھﻮرﻣﻮن رﺷﺪ اﺳﺖ و روزانه ھﯿﭙﻮﻓﯿﺰ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﺤﺘﻮی (۵-٣) ﻣﯿﻠﯿﮕﺮم ھﻮرﻣﻮن رﺷﺪ ا ﺳﺖ و روزانه ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم ﺟﯽ اچ ﺗﺮﺷﺢ ﻣﯿﮑﻨﺪ . ھﻮرﻣﻮن رﺷﺪ ﺑﺮروی ﺗﻤﺎم ﺑﺪن و ﺑﺮ روی اﻏﻠﺐ ﻧﺴﻮج ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬار اﺳﺖ . که البته ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺟﯽ اچ به ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺮ روی ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺪن ﻧﺎﭼﯿﺰ ﺑﻮده و در واﻗﻊ ﺟﯽ اچ ﺑﺎ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﺳﺨﺖ ﻓﺎﮐﺘﻮرھﺎی رﺷﺪ ﺑﺎ ﻧﺎم ﺳﻮﻣﺎﺗﻮﻣﺪﯾﻦ ھﺎ ﯾﺎ ﻓﺎﮐﺘﻮرھﺎی رﺷﺪ شبیهاﻧﺴﻮﻟﯿﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺒﺪ ﻋﻀﻼت و ﺑﻌﻀﯽ ﺑﺎﻓﺘﮭﺎ ی دﯾﮕﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺤﺮﯾﮏ رﺷﺪ در اﻏﻠﺐ ﺑﺎﻓﺘﮭﺎی ﺑﺪن ﻣﯿﺸﻮد.

عملکرد هورمون رشد در بدن:

محل معمول تزریق هورمون رشد

ھﻮرﻣﻮن رﺷﺪ ﺑﺮ ﺳﻨﺘز ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ درﺑﺪن ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬاراﺳﺖ وﺳﺒﺐ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻋﻤﻞ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺳﺎزی ﻣﯿﺸﻮد ﺟﯽ اچ ﻣﻮﺟﺐ ﺣﺒﺲ ازت و به وﺟﻮد آﻣﺪن ﺣﺒﺲ ﺗﻌﺎدل  ﻧﯿﺘﺮوژن در ﺑﺪن و اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺎﺧﺖ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺳﻠﻮﻟﯽ ﻣﯿﺸﻮد و ﻣﯿﺘﻮان ﮔﻔﺖ که ﺟﯽ اچ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﺎﺑﻮﻟﯿﮏ اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ روی ﺟﺬب آﻣﯿﻨﻮ اﺳﯿﺪ را ﮐﺎﻣﻞ ﻣﯿﮑﻨﺪ.

ھﻮرﻣﻮن رﺷﺪ از ﻧﻈﺮ تجزیه ﺗﺮی ﮔﻠﯿﺴﯿﺮﯾﺪ ھﺎ به اﺳﯿﺪ ھﺎی ﭼﺮب ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﯿﺪھﺎی ﭼﺮب آزاد ﺧﻮن ﻣﯿﺸﻮد . از اﯾﻦ رو ﺑﺎﻋﺚ ﺳﻮﺧﺖ و ﺳﺎز ﭼﺮﺑﯽ ھﺎی ﺑﺪن ﻣﯿﮕﺮدد .ھﻮرﻣﻮن رﺷﺪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻠﻮل ھﺎی ﻋﻀﻼﻧﯽ در ﺑﺪن ﻣﯿﮕﺮدد که البته ھﯿﭻ ھﻮرﻣﻮن اﺳﺘﺮوﯾﯿﺪی ﻗﺎدر به ازدﯾﺎد ﺳﻠﻮﻟﮭﺎی ﻋﻀﻼﻧﯽ ﻧﻤﯿﺒﺎﺷﺪ و اﺳﺘﺮوﺋﯿﺪھﺎ ﻓﻘﻂ ﻗﺎدر به اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﺠﻢ ﺳﻠﻮﻟﮭﺎی ﻋﻀﻼﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ!

چرا و چه وقت ورزشکاران از هورمون رشد استفاده می کنند ؟

به ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ که ھﻮرﻣﻮن رﺷﺪ ﯾﮏ ﻋﻤﻞ ﻋﻀﻼﻧﯽ ﺳﺎزی ﻣﻀﺎﻋﻒ ﻧﺴﺒﺖ به اﺳﺘﺮوﺋﯿﺪھﺎ دارد و ھﻤﯿﻦ مسئله ﺑﺎﻋﺚ اھﻤﯿﺖ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺟﯽ اچ به ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ھﻮرﻣﻮن ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻣﻮﺛﺮ آﻧﺎﺑﻮﻟﯿﮏ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﭼﺮا که ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آن حرفه ای ھﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺣﺘﯽ ﺗﺎ ﺣﺪودی ﺿﻌﻒ ھﺎی ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﻋﻀﻼﻧﯽ ﺑﺪن ﺧﻮد را اﮔﺮ ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﻢ ﺑﻮدن سلول ها ﻋﻀﻼﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ . البته ﺗﺎ ﺣﺪ  ﮐﻤﯽ ﺑﺮﻃﺮف ﮐﻨﻨﺪ .

بهترین مکمل هورمون رشد در جهان از نظر محققان

بهترین مکمل هورمون رشد در جهان از نظر محققان

ھﻤﭽﻨﯿﻦ از ﺟﯽ اچ در ﻓﺼﻮل آﻣﺎده ﺳﺎزی ﺑﺮای ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت و ﺑﺮای ﮐﺎھﺶ درﺻﺪ ﭼﺮﺑﯽ ﺑﺪن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﺸﻮد . ﭼﺮا که ھﻤﺎﻧﻄﻮر که گفته ﺷﺪه ﺑﻮد ﺟﯽ اچ ﺑﺎﻋﺚ تجزیه ﺗﺮی ﮔﻠﯿﺴﯿﺮﯾﺪ ھﺎ به اﺳﯿﺪھﺎی ﭼﺮب و اﺳﺘﻔﺎده از آن ها ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ اﻧﺮژی ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ بافت ها میﺸﻮد .در نتیجه اﺳﺘﻔﺎده از ھﻮرﻣﻮن رﺷﺪ به ﻃﻮر ﻣﻨﻈﻢ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎھﺶ ﻗﺎﺑﻞ ملاحظه ای در ﭼﺮﺑﯽ ﺑﺪن ﺑﺨﺼﻮص(ﭼﺮﺑﯽ زﯾﺮ ﭘﻮﺳﺘﯽ ) ﻣﯽ ﺷﻮد .

حرفه ای ھﺎ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﭼﺮﺑﯽ ﺳﻮزی ھﻤﺰﻣﺎن ازھﻮرﻣﻮﻧﮭﺎی ﺗﯿﺮوﺋﯿﺪ و ﯾﺎ داروھﺎی ﻣﻘﻠﺪ ﺳﻤﭙﺎﺗﯿﮏ ﻣﺎﻧﻨﺪ( ﮐﻠﻦ ﺑﻮﺗﺮول و اﻓﺪرﯾﻦ) ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ.ﺗﻨﮭﺎ زﻣﺎﻧﯽ که ﻣﺼﺮف ﺟﯽ اچ ھﻤﺮا ه ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ھﻮرﻣﻮن ھﺎی ﺗﯿﺮوﺋﯿﺪ و اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯿﺘﻮان ﮐﺒﺪ را ﺑﺮای ﺗﺮﺷﺢ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﻘﺪارﺳﻮﻣﺎﺗﻮﻣﺪﯾﻦ ﺑﺎ ﻓﺎﮐﺘﻮر رﺷﺪ شبیه اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﮐﺮد که البته ﻣﻌﻤﻮﻻ ھﻤﺮاه اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ از اﺳﺘﺮوﺋﯿﺪھﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺨﺎﻃﺮﺧﻮاص آﻧﺘﯽ ﮐﺎﺗﺎﺑﻮﻟﯿﮏ که دارﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد . اﺳﺘﺮوﺋﯿﺪھﺎﯾﯽ که ﻣﻌﻤﻮﻻ در اﯾﻦ زﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ﺷﺎﻣﻞ اﺳﺘﺮھﺎی ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون ( آﻧﺎﻧﺘﺎت. اﺳﭙﯿﻮﻧﺎت .ﭘﺮوﭘﯿﻮﻧﺎت) ھﺴﺘﻨﺪ .

عوارض هورمون رشد:

ورزﺷﮑﺎران حرفه ای که از اﯾﻦ دارو اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ داﺋﻤﺎ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﻮده و ﺑﺎﯾﺪ داﺋﻤﺎ ﺗﺤﺖ آزﻣﺎﯾﺸﺎت وﯾﮋھﺎی ﺣﺘﯽ ﺑﻌﻀﯽ وقت ها ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر در روز ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم ﺑﮕﯿﺮد از اﯾﻦ رو ﻣﺼﺮف ھﻮرﻣﻮن رﺷﺪ اﺻﻼ به ﻣﺒﺘﺪی ھﺎ ﺗﻮﺻﯿﮫ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .

از ﻋﻮارض ھﻮرﻣﻮن رﺷﺪ ﻣﯿﺘﻮان به دﯾﺎﺑﺖ , ﮐﻢ ﮐﺎری ﺗﯿﺮوﺋﯿﺪ آﮐﺮوﻣﮕﺎﻟﯽ , ﺑﺰرگ ﺷﺪن کلیه ھﺎ , اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﺠﻢ ﻋﻀﻼت ﻗﻠﺐ , ﻗﻨﺪ ﺧﻮن اﺷﺎره ﮐﺮد .

در ﻣﻮرد ﻋﻠﺖ اﺣﺘﻤﺎل به  وﺟﻮد آﻣﺪن دﯾﺎﺑﺖ ﺗﻮﺳﻂ ھﻮرﻣﻮن رﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ که ھﻮرﻣﻮن رﺷﺪ اﺿﺎﻓﯽ نه تنها ﺗﺮﺷﺢ ﺑﯿﺶ اﻧﺪازه اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ را ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد بلکه ازھﯿﭙﻮﮔﻠﯿﺴﻤﯽ که به وﺟﻮد ﻣﯽ آورد . ﺗﺮﺷﺢ اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ را زﯾﺎد می کند که اﯾﻦ ﻋﻤﻞ می تواند به ﺗﺪرﯾﺞ ﺑﺎﻋﺚ ﺧﺴﺘﮕﯽ و ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ و در ﻧﮭﺎﯾﺖ ﻣﺮگ ﺳﻠﻮﻟﮭﺎی ﺑﺘﺎ ﭘﺎﻧﮑﺮاس ﺷﻮد .

انواع مارک های هورمون رشد:

Protropinمارک های ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﺟﯽ اچ هم اﮐﻨﻮن در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ جهان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯿﺸﻮد که اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ که در گذشته ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯿﺸﺪ ﺗﺎ ﺣﺪودی ﻣﺘﻔﺎوﺗﻨﺪ ﭼﺮا که اوﻟﯿﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ که به ﻋﻨﻮان ھﻮرﻣﻮن رﺷﺪ عرضه ﻣﯿﺸﺪ در واﻗﻊ ﻋﺼﺎره ھﯿﭙﻮﻓﯿﺰ اﺟﺴﺎد ﺑﻮد که البته ﺑﻌﺪ ھﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ ﻧﻮع ازھﻮرﻣﻮن رﺷﺪ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪ ﭼﺮا که در ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد از ﻣﺼﺮف اﯾﻦ گونه از ھﻮرﻣﻮن رﺷﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺮگ ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﯿﻤﺎری ﮐﺮوﺗﯿﺰ – ﺟﺎﮐﻮب ( ﺑﯿﻤﺎری ﭘﯿﺸﺮوﻧﺪه و ﮐﺸﻨﺪه زوال ﻋﻘﻞ که به ﻧﻈﺮ ﻣﯿﺮﺳﺪ ﻧﺎﺷﯽ از ﯾﮏ وﯾﺮوس ﻧﺎدر ﺑﻮد ) مشاهده ﺷﺪ .

اﻣﺮوزه اﻧﻮاع ﺟﺪﯾﺪی از زنجیرهایاﺳﯿﺪ ھﺎی آمینه ساخته ﺷﺪ ه اﺳﺖ ﮐﮫ اوﻟﯿﻦ نمونه آن ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ سازمان های داروﯾﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻧﺎم آن ﭘﺮوﺗﺮوﭘﯿﻦ ﺑﻮد که ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺘﯽ به ﻧﺎم ﺟﻨﺘﮏ ساخته ﺷﺪ . و ﺷﺎﻣﻞ زﻧﺠﯿﺮھﺎﯾﯽ از اﺳﯿﺪ آمینه ای ﺻﺪوﻧﻮدودو اﺳﯿﺪ آمینه ﺑﻮد اﻧﺪﮐﯽ ﺑﻌﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻌﺮوﻓﯽ که ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺤﺼﻮﻻت آن در اﯾﺮان ھﻢ ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯿﺸﻮد ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ به ﻧﺎم ھﻮﻣﺎﺗﺮوپ را عرضه ﮐﺮد که از زنجیرهای اﺳﯿﺪ آمینه ای ﺻﺪوﻧﻮدوﯾﮏ اﺳﯿﺪ آمینه ﺗﺸﮑﯿﻞ یافته ﺑﻮد .

ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ که ﻣﻌﻤﻮﻻ ھﻮﻣﺎﺗﺮوپ به ﭘﺮوﺗﺮوﭘﯿﻦ ﺗﺮﺟﯿﺢ داده ﻣﯿﺸﻮد ﭼﺮا که همان طور اﺑﺘﺪای اﯾﻦ ﺑﺤﺚ گفته ﺷﺪ ھﻮرﻣﻮن رﺷﺪ اﻧﺴﺎن دارای زنجیره ﺻﺪوﻧﻮدوﯾﮏ اﺳﯿﺪ آمینه ای ﺗﺸﮑﯿﻞ یافته اﺳﺖ . ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ که از زﻧﺠﯿﺮه ﺻﺪوﻧﻮدوﯾﮏ اﺳﯿﺪ آمینه ﺗﺸﮑﯿﻞ یافته ﺑﺎﺷﻨﺪ شباهت ﺑﯿﺸﺘﺮی به ھﻮرﻣﻮن رﺷﺪ اﻧﺴﺎن ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ داشته ﺑﺎﺷﺪ ھﻤﯿﻦ اﺧﺘﻼف ﮐﻮﭼﮏ در مارک های ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺷﺪ ﻣﯿﺘﻮان ﺗﻮﺟﯿﺢ ﮐﻨﻨﺪه ﺗﺮﺷﺢ آﻧﺘﯽ بادی ها ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﺑﺎ زنجیر ی ﺻﺪوﻧﻮدودو اﺳﯿﺪ امینه ای ﺑﺎﺷﺪ .

تاثیر هورمون رشد بر بدن:

می توان ﮔﻔﺖ ھﻮرﻣﻮن رﺷﺪ ﯾﮏ ھﻮرﻣﻮن آﻧﺎﺑﻮﻟﯿﮏ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎ ﺧﻮاص آﻧﺎﺑﻮﻟﯿﮏ ﺑﺎﻻﺳﺖ که ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻠﻮل ھﺎی ﻋﻀﻼﻧﯽ و در نتیجه اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺪرت و ﺣﺠﻢ ﻣﯿﮕﺮدد . ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﺳﻮﺧﺘﻦ ﭼﺮﺑﯽ ھﺎی ﺑﺪن ﻣﯿﮕﺮدد و ﻣﻌﻤﻮﻻ اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﺠﻢ و ﻗﺪرت ﺣﺎﺻﻞ از اﯾﻦ دارو ﭘﺲ از دوره و ﻗﻄﻊ ﻣﺼﺮف از ﺑﺴﯿﺎری ازدارو ها ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﺗﺮ و ﺑﺎ اﺛﺮ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺗﺮی اﺳﺖ.

ترکیب هورمون رشد با سایر دارو ها و استرها:

ﻣﻌﻤﻮﻻ از ﺗﺮﮐﯿﺐ اچ ﺟﯽ اچ ﺑﺎ ھﻮرﻣﻮن ﺗﯿﺮوﺋﯿﺪ ( ﺗﯽ ٣) و اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ و اﺳﺘﺮوﺋﯿﺪ ھﺎی آﻧﺎﺑﻮﻟﯿﮏ ﻧﻈﯿﺮ اوﮐﺴﯽ ﻣﺘﺎﻟﻮن ﯾﺎ ﺳﻮﺳﺘﺎﻧﻮن و ﻏﯿﺮه اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﮕﺮدد .

استفاده هورمون رشد در سایر ورزش ها و دلیل آن:

ازھﻮرﻣﻮن رﺷﺪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﭘﺮورش اﻧﺪام ﮐﺎرھﺎ ﯾﺎ در ورزش هایی ﻧﻈﯿﺮ ژﯾﻤﻨﺎﺳﺘﯿﮏ و ورزش ھﺎی رزﻣﯽ و ﺑﺮﺧﯽ از ﻓﻮﺗﺒﺎﻟﯿﺴﺖ ھﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

ورزشکاران بیشتر به خاطر ﺧﻮاص آﻧﺎﺑﻮﻟﯿﮏ ﻣﻮﺛﺮ ھﻮرﻣﻮن رﺷﺪ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ و دﻟﯿﻞ دﯾﮕﺮ آن که ﭼﻮن ھﻮرﻣﻮن رﺷﺪ دوره ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ کوتاهی در ﺧﻮن دارد و در نتیجه ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدن دوﭘﯿﻨﮓ ورزﺷﮑﺎر ﺑﺎ اﯾﻦ دارو ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ , شیفته اﯾﻦ ھﻮرﻣﻮن آﻧﺎﺑﻮﻟﯿﮏ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ھﻮرﻣﻮن رﺷﺪ داروﯾﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺮان ﻗﯿﻤﺖ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و تنها به ﺷﻤﺎ ﻣﺼﺮف ﺟﻨﻮﺗﺮوﭘﯿﻦ ﮐﮫ ﻣﻌﺘﺒﺮﺗﺮﺑﻦ و بهترین ﻣﺎرک ھﻮرﻣﻮن رﺷﺪ ﺑﺎ ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﯽ ﮐﻢ اﺳﺖ را توصه ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ که البته ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ سابقه ﺗﻤﺮﯾﻨﯽ ﺣﺪاﻗﻞ دو ﺳﺎل به ﺑﺎﻻ ﺑﺎﺷﺪ .

دوز مصرف هورمون رشد

ﻣﻮﺛﺮﺗﺮﯾﻦ دوز ﻣﺼﺮﻓﯽ ھﻮرﻣﻮن رﺷﺪ ٢ واﺣﺪ در روز ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ که ﺣﺪاﮐﺜﺮ ۶ ﺗﺎ ٨ هفته به ﻃﻮل ﻣﯽ اﻧﺠﺎﻣﺪ .ﺑﻤﺎﻧﺪ اﯾﻨﮑﮫ ﺑﻌﻀﯽ ها ﺗﺎ ﺣﺪود ﯾﮏ ﺳﺎل ﻣﺪاوم ﻣﺼﺮف ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ! .

دانلود مجلات بدنسازی و دیگر ورزش ها

درباره آرش هرمزی نژاد

حدود 4 سال است که بدنسازی حرفه ای را آغاز کرده ام ، زمینه تحقیقی و فعالیتی بنده در مورد علم های تغذیه و روش های بدنسازی می باشد.

۱۴ نظر

 1. سلام و عرض خسته نباشید

  من حدود یک هفته است که ورزش بدنسازی رو شروع کردم با قد ۱۷۰ و ۵۰ کیلو وزن و ۱۶ سالم است مربی من به من گفت اگه میخوای ۱۰ سانت دیگه قد کنی برو پیش فوق تخصص غدد که سوماتو رو برات بنویسه آیا این کار زیر نظر پزشک خطر ناک است یا خیر ؟

  ممنون

 2. با سلام و عرض خسته نباشید
  من میخواستم اگه میشه یه دکتر متخصص یا فوق تخصص که تو رشته بدنسازی و فیتنس سررشته داشته باشه و بتونه تو توضیح داروهای استروئیدی و سوماتروپین راهنمائیم کنه و بتونه کمکم کنه یه. نیا ممنونتون میشم، اگه دکتر تیّم ملی پرورش اندام باشه که چه بهتر.

 3. باسلا من ۲۱ساله هستم.قد۱۶۰ ودارای وزن۵۶کیلوگرم می باشم. یک ساله بدنسازی راشروع کردم اما رشدی نکردم .مشورت میخواهم نظرتان چیست؟ چیکار کنم

  • با درود
   سعی کنید خوراک های با پروتئین و کربوهیدات فراوان مصرف کنید و بعد از تمرین تخم مرغ و سیب زمینی آب پز مصرف کنید. شما میتوانید زا مکمل های گینر و پرتوئین هم استفاده کنید

 4. با سلام من ۱۸ ساله هستم قد ۱۸۴ وزن ۸۰ . ۲۰ آمپول تستسترون مسترون (۱۰۰ میلی گرم) گرفتم با یک بسته متان (۱۰ میلی گرم) میخواستم بدونم برای پاکسازی بعد دوره چکار کنم؟ hcg ضروریه؟ اگه لازمه چند روز بعد دوره بزنم؟ و همینطور مصرف کلومیفن رو چندمیلی گرم و تا چند روز ادامه بدم؟

 5. سلام دوست عزیز
  خسته نباشی
  من ۱۵ سالمه قدم ۱۶۷ و وزنم ۶۴٫ صفحات رشدم تقریبا بسته شده. رفتم دکتر متخصص غدد، یه دارویی دادن که دقیق نمیدونم سوماتروپینه یا جنتروپین! اسمش omnitrope هست. من بدنسازی و رزمی در کنار هم کار میکنم. بدنمم تقریبا ۳۰% چربی داره. میخواستم بدونم این دارو تاثیری روی قدم و عضلانی شدن بدنم میزاره یا نه؟
  خیلی ممنون

  • یا درود
   به عنوان یک مربی اگر نظر بنده برای شما مهم است سن شما برای بدن سازی مناسب نیست به هیمن دلیل است که دیگر قد شما رشد نکرده، سوماترو پین هورمون رشد بدن است حتما زیر نظر پزشک مصرف کن و مربی دل سوز برای خود انتخاب کن

 6. سلام
  آیا قرص ال آرژنین رو افزایش قد در سن ۱۸ سالگی تاثیر داره؟ خوردن ال آرژنین تو این سن عوارض مهمی داره؟
  قرص یا راهنمایی واسه افزایش قد تو این سن اگه هست ممنون میشم

  • درود بر شما،نمیشه گفت کاملا بی تأثیره،ولی آنچنان نیست که بشه گفت مأثره،تنها شاید هورمون رشد بتونه به شما کمک کنه،که آن هم فقط زیر نظر پزشک متخصص مربوطه بایستی استفاده بشه.پیروز و پاینده باشید.

 7. سلام من ۲۳ سالمه ۹۵ کیلو وزن دارم قدمم ۱۹۰ سه ساله ورزش میکنم هیکله درشتی دارم ولی به هیکله دلخوام نرسیده مربیم بم میگه هورمونه رشد بزن و… من رفتم تو گوگل دنبال کردم درمورده عوارضش عوارش خیلی زیاد بود به مربیم گفتم گفت هیچ ضرری نداره اگه دوره ای که میزنی باید کمتر از ۱۰۰ روز باشه و قبلش باید آزمایش بدی ببینی اگه آزمایشت اوکی بود برات هیچ ضرری نداره میشا راهنماییم کنید؟؟؟

  • درود بر رضا خان عزیز،ایشان به شما دروغ می گویند،به هیچ وجه اینکار را نکنید،چونکه یک سری عوارض در طول دوره مصرف گریبان گیرتان خواهد شد و یک سری هم در سنین بالاتر به سراغتان خواهد آمد.

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمی‌شودفیلدهای الزامی علامت دار شده‌اند *

*

کپچا * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.